GIẢI PHÁP MẠNG

Tư vấn, xây dựng các giải pháp hạ tầng mạng sử dụng thiết bị Modem 4G, Gateway 4G, Router 3G 4G, Router Wifi 4G, Switch chuẩn công nghiệp của nhà sản xuất Teltonika Networks.
và các CASE STUDY, dự án điển hình đã được triển khai trên toàn thế giới